Інформація на виконання ч.1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» (надалі – Страхова компанія, АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ») розкриває клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, зокрема:

 1. перелік послуг, що надаються, порядок та умови їх надання;
  Клієнтам  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» пропонується надання страхових послуг з переліку обов’язкових та добровільних видів страхування, на які Страхова компанія  має відповідні ліцензії (деталі за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/license, https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032860), зокрема за посиланнями https://www.pro100.ua/uk/people/auto, https://www.pro100.ua/uk/people/personal, https://www.pro100.ua/uk/people/property, https://www.pro100.ua/uk/companies/auto, https://www.pro100.ua/uk/companies/lorry, https://www.pro100.ua/uk/companies/personal, https://www.pro100.ua/uk/companies/property
 2. вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги; 
  АТ індивідуально з залежності від обраних клієнтом умов страхування та з урахуванням тарифів встановлених законодавством та / або Правилами (деталі за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/rules );
  Вартість кожної послуги з переліку обов’язкових та добровільних видів страхування розраховується та зазначається в договорі страхування  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» індивідуально відповідно до тарифів, встановлених законодавчо та/або визначених Правилами страхування;
 3. інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг,  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» розкрито  за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/mehanizm-zahystu-prav-spozhivachiv.


На вимогу клієнта АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» зобов’язується  в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:

 1. відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
 2. перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 3. кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;
 4. іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

Інформація виконання ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» (надалі – Страхова компанія, АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ») перед укладенням договору про надання фінансових послуг  повідомляє, розміщує наступну інформацію :

 1. особа, яка надає фінансові послуги:
  Страхова компанія: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»,
  Ідентифікаційний код 24745673
  Дата державної реєстрації: 02.04.1997
  Дата запису: 30.08.2004
  Номер запису: 1 074 120 0000 000867
  Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, будинок 10
  тел: +38 044 206 28 85,  цілодобовий контакт центр: 0 800 503 236,  медасистанс: 0 800 50 32 34
  email: office@pro100.ua, 
  інформація про вебсайт www.pro100.ua 

  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» включене до Державного реєстру фінансових установ деталі  за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/legal_documents, https://kis.bank.gov.ua/

  Фінансові послуги надаються на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи СТ № 156 від 01.02.2010 (деталі  за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/legal_documents ) та наявних у Страхової компанії  ліцензій (деталі  за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/license ).

  Державне регулювання щодо діяльності Страхової компанії здійснює Національний банк України. - Контактна інформація щодо органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/mehanizm-zahystu-prav-spozhivachiv;
 2. Вартість, тарифи, розмір плати щодо конкретної фінансової послуги визначаються на підставі Правил страхування АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» розкриває індивідуально з залежності від обраних клієнтом умов страхування та з урахуванням тарифів встановлених законодавством та / або Правилами (деталі за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/rules );
  вартість кожної послуги з переліку обов’язкових та добровільних видів страхування розраховується та зазначається в договорі страхування  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» індивідуально відповідно до тарифів, встановлених законодавчо та/або визначених Правилами страхування;
  розмір страхового платежу та порядок його сплати регулюється кожним окремим договором страхування та зазначається в ньому. Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених страхових платежів в договорі страхування при укладанні такого договору, не вимагається.

  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» здійснює, пояснення клієнту вартості, цін/тарифів шляхом презентації відповідного (окремого) страхового продукту, на підставі якого укладаються договори страхування. Страхові тарифи обчислюються страховиком актуарно (математичними, статистичними та/або економічними методами) з урахуванням статистики настання страхових випадків та ймовірного розміру збитків, характеристик об’єкта страхування, розміру франшизи та інших умов страхування. Методика розрахунку страхових тарифів є складовою внутрішньої політики з андеррайтингу та/або тарифної політики за окремим страховим продуктом, на підставі якого укладаються договори страхування, які розробляються та затверджуються страховиком згідно з вимогами до розроблення таких політик, встановлених нормативно-правовими актами. 
 3. Договір про надання фінансових послуг: 
  Зважаючи на те, що АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»  надає виключно послуги зі страхування (крім життя) вся інформація щодо умов договору перед укладенням  надається залежно від виду страхування (обов’язкового, добровільного), зокрема по договорам добровільного страхування  відповідно до Правил страхування,  по договорах обов’язкового страхування   - відповідно до умов визначених чинним законодавством. 

  Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

  Істотні умови договору страхування визначаються в персоніфікованій пропозиції укласти договір (проекті договору страхування), яка надається клієнту до укладення договору страхування. 

  З кожним Страхувальником укладається окремий договір страхування, форма якого та умови страхування за яким можуть відповідати базовим, встановленим нормативними документами Страхової компанії, якщо є такі документи, а може бути зміненою, в залежності від потреб Страхувальника та обраних ним умов страхування. Остаточні умови договору про надання фінансових послуг (договору страхування) визначаються в кожному конкретному випадку окремо та зазначаються в ньому, окрім випадків, коли форма договору страхування або його основна частина визначається зовнішніми нормативними документами (Постанова КМУ,   рішення органів МТСБУ, тощо).

  Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування (для добровільних видів страхування) або у відповідних нормативно-правових актах (для обов’язкових видів страхування) та зазначається  у договорі страхування. 

  Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. 

  Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

  У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

  Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

  Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміни до договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
 4. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг, розкрито за посиланням https://www.pro100.ua/uk/documents/mehanizm-zahystu-prav-spozhivachiv.

  АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» відповідно до законодавства України та Правил страхування формує страхові резерви у обсязі, достатньому для здійснення майбутніх страхових виплат, та забезпечує дотримання належного рівня платоспроможності.

Завантажити pdf версію